خدا...

وخدا به زمین آید..

               به همان سادگی که موسیقی موتسارت به آسمان می رود

                                         ولی گوشهای ما قادر به شنیدن صدای آن نیستند...

                                                                                      کریستین بوبن

/ 0 نظر / 7 بازدید